Maswali ya Ziada  
l
 


>>
Kifo Kisimani
>>Mwisho wa Kosa
>>Mayai Waziri...
>>Fasihi Simulizi
>>Maswali Ya Ziada
 

 

1.  Kosa si kukosa, bali kosa ni kulirudia kosa lakini kila kosa lina mwisho wake.Thibitisha ukweli wa dhana  hii ukirejelea  riwaya ya Mwisho Wa Kosa-Z.Burhani. (Al.20)

2.   Taasubi ya kiume ni mfano wa kitamaduni ambao umekita mizizi katika jamii ya mwandishi wa riwaya ya Mwisho Wa Kosa.Thibitisha swala hili ukirejelea riwaya hii. (Al.20)

3.   Kwa kuzingatia matukio katika tamthilia ya Kifo Kisimani-Kithaka wa Mberia, fafanua kwa kutolea mifano,nafasi ya mwanamke ukiwarejelea vijana na wazee. (Al.20)

4.  Maudhui ya utu na wema yametanda kote katika tamthilia ya Kifo Kisimani.Thibitisha. (Al.20)

5.   Fafanua jinsi maudhui ya usaliti yalivyojitokeza na kuchangiwa na wahusika katika tamthilia ya Kifo Kisimani. (Al.20)

6.   Umoja na kusaidiana ni jambo la dharura ili kunufaisha na kuleta maendeleo katika jamii.Kwa kuirejelea riwaya ya Mwisho wa Kosa,tetea kauli hii. (Al.20)

7.   Mwanamke ni adui ya mwanamke.Kwa kuirejelea hadithi fupi ya Uteuzi wa Moyoni-Rayya Timmamy,thibitisha ukweli wa kauli hii. (Al.20)  

8.   Ukosefu wa elimu  unachangia katika uambukizaji wa uwele nduli wa Ukimwi.Kulingana na hadithi fupi ya Siku ya Mganga-Chesi Mpilipili,tetea kauli hii.(Al.20) 

9.   Pwagu hupata pwaguzi.Kwa kuirejelea hadithi fupi ya Pwaguzi-Amiri Swaleh, thibisha ukweli wa methali hii.(Al.20)  

10. Maudhui ya utabaka na maendeleo baada ya uhuru nchini Kenya yamesawirika vyema katika hadithi fupi ya Msamaria Mwema-K.W. Wamitila.Fafanua.(Al.20)  

11. Kwa kuirejelea hadithi fupi ya Ndimi za Mauti-Timothy M. Arege,eleza jinsi utukutu wa wanafunzi na uongozi mbaya unavyochangia katika migogoro na migomo  shuleni.(Al.20) 

12. Eleza umuhimu wa mhusika Bi.Keti katika riwaya ya Mwisho wa Kosa-Z.Burhani.(Al.20) 

13. Uwajibikaji ni jambo la dharura katika jumuiya ya mwandishi wa riwaya ya Mwisho wa Kosa. Eleza dhana hii kama ilivyojitokeza katika riwaya hii. (Al.20)

14.Tamthilia ya Kifo Kisimani haijapitwa na wakati. Jadili. (Al. 20)

15.Vita vya kikabila huchangia asilimia kubwa katika ukosefu wa amani na kuleta ukimbizi Barani Afrika. Kwa kuirejelea hadithi fupi ya Mkimbizi-John Habwe, fafanua shida zinazowakumba wakimbizi. (Al. 20)

16.Kwa kuirejelea tamthilia ya Kifo Kisimani-Kithaka wa Mberia, eleza jinsi mwandishi anavyosawiri maudhui ya uzalendo. (Al.20

17. Uovu wa uongozi katika nchi zinazokua umejikita barabara katika tamthilia ya Kifo Kisimani-Kithaka wa Mberia. Thibitisha. (Al.20)

18.Eleza jinsi dhuluma dhidi ya haki za watoto inavyojitokeza kwa kurejelea adithi fupi za Uteuzi wa Moyoni, Kachukua Hatua Nyingine, Ngome ya Nafsi na Fumbo la Mwana. (Al.20)

19.Mwandishi ametumia mwanamke kama mhusika mojawapo wa kukuza azma na maudhui yake katika riwaya ya Mwisho wa Kosa-Z. Burhani. Eleza nafasi ya mwanamke katika riwaya hii. (Al. 20) 

20.Mwandishi ametumia mbinu ya sadfa kama mojawapo ya kukuza azma na maudhui yake katika riwaya ya Mwisho wa Kosa. Eleza mbinu hii kama inavyosawirika riwayani. (Al. 20)

21.Ukinzano ni jambo la kawaida katika jamii. Thibitisha ukirejelea riwaya ya   Mwisho wa Kosa-
      Z. Burhani. 

22.Kusameheana ndiyo dawa ya waja. Tetea kauli hii ukiirejelea riwaya ya Mwisho wa Kosa-
    Z. Burhani.

23. Ni nini maana ya wimbo? Taja mambo yanayotambulisha nyimbo. Eleza aina tofauti za nyimbo na
      utaje umuhimu wake. Taja dhima ya nyimbo katika utambaji au katika       maigizo.

24. Eleza maana ya miviga, mifano na dhamira yake.

25. Eleza makala makuu ya Fasihi Simulizi. Tofautisha kati ya Fasihi Andishi na Fasihi        Simulizi.

26. Tofautisha kati ya mighani na maghani. Taja sifa mbalimbali za mighani.

27. Maghani ni nini? Taja aina mbili kuu za maghani na ueleze vijipengele vyake. 

 
 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site