Silabasi

   Silabasi ya Somo la Kiswahili (K.C.S.E  102)  
l
 


 

 

SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA
4. Ngeli za nomino -

     A – WA, U – I, U – YA, YA – YA, LI – YA, KI – VI, I – ZI, I - I, U – ZI, U – U, KU -, PA-KU-MU.
 5. Umoja na wingi
    Ngeli za nomino k.m. A-WA , U-I, LI-YA n.k. na upatanisho wa kisarufi kwa mintaarafu ya viambishi:
    a) Awali vya vitenzi
    b) Vya vivumishi vya sifa
    c) Vya vivumishi vya pekee – enye, -enyewe, -ingine, -ote, -o-ote, -ingineo

 6. Misingi ya maneno
    a) Mofimu
        i) Maana na 
        ii) Aina     - Huru ,    - Tegemezi
    b) Viambishi –
        i) Maana na
       ii) Aina     - Awali,   - Tamati

 7. Matumizi ya maneno na viambishi maalumu
    a) Viambishi: -ku-, -ndi-, -ji-
    b) Maneno: Jinsi, Namna, Ila, Japo, Ijapokuwa, Ingawa, Ingawaje, Ikiwa, Wala, Walakini, Kwa, Labda, Na

 8. Nyakati na hali
     a) Nyakati: LI, NA, TA
     b) Hali: ME, HU, NGE, NGELI, NGALI, A, KA, KI, KU
     c) Hali ya kuamuru
     d) Ukanushaji kutegemea nafsi na: i) Nyakati, ii) Hali

             i) Nyakati
                - Uliopita -LI-
                - Uliopo -NA, - Ujao - TA-
             ii) Hali - Hali timilifu -ME- - Hali ya mazoea -HU-
            iii) Ukanushaji kutegemea nafsi na: - Nyakati - LI-, -NA-, -TA- - Hali -ME-HU-
 
 9. Mnyambuliko wa vitenzi
      a) Kauli za vitenzi – Kutendwa, Kutendewa, Kutendeka, Kutendana, Kutendeana, Kutendeshwa,
          Kutendeshana, Kutendeshea, Kutenda, Kutendesha

      b) Mnyambuliko wa vitenzi vya: Asili ya kigeni, , Silabi moja, Asili ya kibantu,

      c) Kauli za vitenzi vya kibantu: Kutendeshewa, Kutendesheana, Kutendesheka, Kutendama,
          Kutendata, Kutendua, Kutenduka

      d) Mnyambuliko wa vitenzi vya silabi moja katika kauli mbalimbali:
          ja, nywa, nya, pa, fa, la, cha, pwa, chwa, wa

     e) Mnyambuliko wa vitenzi vyenye asili ya kigeni k.m. samehe, ghairi, tubu, n.k. katika kauli mbalimbali.

10. Sentensi ya Kiswahili
      a) Maana ya sentensi
      b) Mpangilio na uhusiano wa maneno kimantiki katika sentensi ya Kiswahili.

Ukurasa wa 1  2  3 4 5 6 7 8
Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site