MASWALI YA KUDURUSU............KIFO KISIMANI- Kithaka wa Mberia  
l
 


>>
Kifo Kisimani
>>Mwisho wa Kosa
>>Mayai Waziri...
>>Fasihi Simulizi

>>Maswali Ya Ziada

 


16. Kwa kuigiza kama mhusika Mwelusi ukiwa gerezani, mwandikie mamako barua ukimweleza matatizo unayoyapata humo.            (alama 20)

17. Ukaragosi ni ili hali ya kutumiwa na watu walio mamlakani kutimiza matakwa yao bila kujali madhara yanayowapata watu wengine.Eleza jinsi vikaragosi wametumiwa kufanikisha uongozi wa Bokono.        (alama 20)

18. Mataifa jirani ya Butangi yameitisha mkutano kujadili kuhusu lawama wanayotwikwa na Bokono kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe katika sehemu fulani ya Butangi. Ukiwa katibu wa mkutano huo, andika kumbukumbu zote, ukilenga hisia za wahusika na maamuzi yao.         (alama 20)

19. Maendeleo ni ya wachache na dhuluma ni kwa wengi wasiojiweza. Tetea na upinge kauli hii ukizingatia tamthilia ya Kifo Kisimani.20

20. “ Nilikuwa nafikiria pengine kuna jambo ambalo lilikuwa linakusumbua moyoni.Ikiwa lipo, niambie. Usinifiche mimi ni mkeo, mwandani wako, msiri awko.”

            a) Eleza muktadha wa dondoo hii.           (alama 4)

            b) Eleza yanayotokea baadaye hadi hatima yake.             (alama 10)

            c) Eleza umuhimu wa anayezungumaz tamthiliani.           (alama 6)

21. “  Ni kweli naota. Naota daima. Naota juu ya Butangi.”

            a) Eleza muktadha wa dondoo hii.           (alama 4)

            b) Taja mambo yoyote saba ambayo anayezungumza aliyaotea.    (alama 7

            c)Taja mambo mabaya mzungumzaji anayataja na yanayoonyesha ni kwa nini       anaupendelea uongozi wa Mtemi Mlima.  (alama 7)

            d)Kulingana na mzungumzaji, maua ya kazi yao yalichanua mna kupamba             mandhari ya Butangi. Toa sababu yako.    (alama 2)

22. “Hatuko watatu. Wanabutangi  ni wengi. Watakomboa Kisima cha Mkomani.Watakomboa Bonde la Ilangi.”

a) Eleza muktadha wa maneno haya.           (alama 4)

b) Eleza vile Gege alivyofaulisha mpango wake kwa kumuua Mwelusi. (alama5)

c) Je, wanabutangi walipaswa kuteka maji wapi kulingana na kanuni za Butangi?       (alama 1)

d) Eleza sifa na tabia za mzungumzaji.         (alama 10)

23. “Uongozi kwa Mungu, mamlaka yangu yametoka juu. Mungu aliniketisha kwenye kiti cha enzi cha Butangi. Alifanya....kwenye  kiti cha Mtemi.”

a) Eleza muktadha wa maneno haya.           (alama 4)

b) Dhibitisha kuwa uongozi wa Bokono haukutoka kwa Mungu kama yeye anavyodai.            (alama 16)

 

24. “Kwamba tumetoka tumbo moja haimaanishi una ruhusa ya kunitusi vivi hivi.Naweza kukufanya jambo ukashindwa kujua kama ni mchana au usiku.”

a) Eleza muktadha wa dondoo hii.    (alama 4)

b) Onyesha vile usemi  huu ulikuja kutimilika.           (alama 10)

c) Eleza sifa na tabia za anayezungumza.     (alama 6)

25. “Manung'uniko juu ya mambo madogo madogo. Kwa mafno, baadhi ya watu wanasema kwamba wananyimwa haki ya kutumia maji ya kisima.”

a) Eleza muktadha wa dondoo hii.    (alama 4)

b) Eleza sifa bna tabia za anayezungumza.   (alama 10)

c) Onyesha vile mchochezi alivyoadhibiwa.  (alama 6)

26. Tamthilia ya Kifo Kisimani haijapitwa na wakati. Jadili.    (alama 20)

27. 'Kifo Kisimani' ni anwani mwafaka kwa tamthilia hii. Jadili.          (alama 20)

28. Eleza kwa undani tasnifu ya ujumbe unaojitokeza kwenye jalada la kitabu cha tamthilia ya Kifo Kisimani.    (alama 20)

29. Uongozi wa kiimla wa Mtemi Bokono ulitegemea usaidizi kutoka kwa watu wengine ili kuweza kufua dafu na kuuendeleza. Jadili kauli hii huku ukitolea mifano mwafaka.     (alama 20)

30. Huku ukiirejelea tamthilia hii ya Kifo Kisimani, linganisha uongozi wa  Mtemi Mlima na Mtemi Bokono.      (alama 20

<<<Rudi Nyuma

 
 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home  Forums and Discussions
  Legal  Contacts  Faqs    

©Gskool Educational Site