MASWALI YA KUDURUSU............KIFO KISIMANI- Kithaka wa Mberia  
l
 


>>
Kifo Kisimani
>>Mwisho wa Kosa
>>Mayai Waziri...
>>Fasihi Simulizi

>>Maswali Ya Ziada
 

 

1. Uovu wa uongozi katika nchi zianazokua umejikita barabara katika tamthilia ya Kifo Kisimani. Thibitisha.
  (alama 20)

2. Maudhui ya utu na wema yametanda kote katika tamthilia hii ya Kifo Kisimani. Thibitisha.         (alama 20)

3. Eleza sifa na hulka za wahusika wafuatao:

a)      Bokono

b)      Mwelusi

c)      Tanya

d)      Nyalwe

e)      Batu

4. Wanawake wamepewa nafasi kubwa katika jamii hii ya Kifo Kisimani. Jadili huku ukitolea mifano mwafaka.
(alama 20)

5. Eleza mbinu hizi za uandishi na lugha kama zilivyoweza kujitokeza katika tamthilia hii:

a)      Ndoto/ ruia

b)      Mbinu rejeshi/ kisengerenyuma

c)      Utabiri/ ubashiri

d)      Jazanda

e)      Istiari

f)       Sadfa

6. Taja mambo manne anayoahidiwa Mwelusi na Batu endapo atauunga mkono uongozi wa Mtukufu Mtemi Bokono.             (alama4)

7. Je, Mwelusi angependa Butangi iwe vipi?        (alama 10)

8. Maudhui ya usaliti yanajikita barabara katika tamthili hii ya Kifo Kisimani. Jadili.           (alama 20)

9. Thibitisha, kwa kutolea mifano jinsi mbinu zifuatazo zilivyotumika katika tamthilia hii:

a)      Methali

b)      Kinaya                                (alama 20)

10.Kwa kuzingatia matukio katika tamthilia ya Kifo Kisimani ya Kithaka wa Mberia, fafanua kwa kutolea mifano nafasi ya mwanamke ukirejelea vijana na wazee. (al. 20)

11. Onyesha kwa kuzingatia matukio ya Kifo Kisimani ukombozi unavyojitokeza na jinsi mataifa ya Afrika yanaweza kujikomboa.       (alama 20)

12. Kwa kuigiza kama mhusika Mwelusi andika hotuba yenye angalau sababu kumi kwa nini ungependa msaada wa Wanabutangi kumng’oa Bokono mamlakani. (al. 20)

13. “...Njiwa na Kozi ni ndege wenye maisha tofauti. Tungalikuwa sote njiwa au sote kozi, ningalikuelewa vyema zaidi. Tungalikuwa na tabia zilizolingana, ningalikuelewa zaidi sana.”

a)      Eleza muktadha wa dondoo hii. (alama 5)

b)      Ni nini dhumuni la nayezungumziwa kumjia mzungumzaji? (alama 3)

c)      Taja na ueleze sifa tatu tatu za:

i)                    Mzungumzaji

ii)                   Mzungumziwa               (alama 6)

d)      Eleza jinsi mzalendo kati ya wahusika katika swali la (c) anavyooshesha uzalendo wake. (alama 6)

13. Linganisha matukio ya kisiasa katika mataifa ya Kiafrika na mtiririko wa mawazo katika tamthilia ya Kifo Kisimani. (alama 20)

14. Kulingana na tamthilia ya Kifo Kisimani, usaliti unajitokeza mara kwa mara . Kwa kutoa mifano mwafaka, onyesha jinsi maudhui haya yanajitokeza.        (alama 20)

15. X: Hujambo, Mtukufu Mtemi wa Butangi...

            Mtemi haongei. Ulimfanya nini.

      Y:   Sikumfanya lolote baya.

      X:   Hebu jaribu kukumbuka.

      Y:   Nakumbuka vizuri. Sikumafanyia kosa lolote....

                        a) Eleza muktadha wa dondoo hii.           (alama 7)

b)Taja na ueleze mbinu iliyotumiwa katika dondoo hii. (alama 3)

c)      Taja sifa mbilimbili za:

i)                    Mhusika X

ii)                   Mhusika Y                                            (alama 6)

iii)                 Mhusika anayezungumziwa

d)      Eleza jinsi mhusika anayezungumziwa anachangia katika kufanikisha maudhui makuu ya Kifo Kisimani.      (alama 4)  

Maswali Zaidi>>>

 
 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site