Fasihi... Maelezo  
l
 


>>
Kifo Kisimani
>>Mwisho wa Kosa
>>Mayai Waziri...
>>Fasihi Simulizi 

 

Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>

FASIHI NI NINI?
   Fasihi ni sanaa ambayo wasanii wake huonyesha ustadi wao katika kutumia maneno kisanaa ili
   kuwasilisha ujumbe wao kwa wasomaji au jamii husika.

TANZU ZA FASIHI:
1. Fasihi Andishi- Hii ni fashi iliyoandikwa vitabuni. Vipengele vyake ni:
      a) Riwaya
      b) Hadithi fupi
      c) Tamthilia
      d) Ushairi
2. Fasihi Simulizi- Hii ni aina ya fashihi ambayo hupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine
    kupitia neno la mdomo.

Tofauti baina ya Ngano/ hadithi fupi na Riwaya
     i) Urefu
     ii) Uchoraji wa wahusika.
     iii) Uchoraji wa mazingira.
     iv) Ploti- mtiririko/ mfululizo wa matukio.

Uchambuzi wa Hadithi fupi:
     1. Maudhui- maswala yanayowakilishwa na hadithi fupi (hoja kuu)
     2. Dhamira- lengo kuu linalojitokeza la mwandishi kuandika ngano hiyo.
     3. Ploti- mtiririko wa matukio katika hadithi fupi (mwanzo, mwili na hitimisho)
     4. Mazingira- maudhui ki-wakati na ki-mahali ambayo hadithi fupi imetokea.
     5. Wahusika- viumbe vinaoshiriki au wanaoshiriki (binadamu, milima, miti )
     6. Tasnifu- wazo kuu analowasilisha mwandishi na kulitetea (Kariha, msukumo, jadhba au jazba)
     7. Hisi- jinsi kiumbe wa hadithi anavyoathiriwa na mazingira k.m. furaha, huzuni.
     8. Fani- mambo yanayofanywa katika kazi ya sanaa kufanikisha uwasilishaji wa ujumbe.

Mifano ya Fani mbalimbali
   i) Mbinu rejeshi (kisegerenyuma)- kurejelea na kutalii matukio yaliyopita awali.
  ii) Taharuki- kumweka msomaji katika hali ya mbabaiko kuhusu litakalotendeka.
  iii) Tamathali- matumizi ya mbinu kama misemo, tashhisi, tashbihi.
  iv) Kilele- pale suluhisho la maswali msomaji anafanywa kujiuliza na mwandishi linapopatikana
      (Upeo wa juu)
  v) Mtindo wa usimulizi- kutumia nafsi ya kwanza au tatu, kupiga chuku na kutumia takriri.
 vi) Muda- muda unaochukuliwa na hadithi.

Ukurasa Ufuatao >>>  Ukurasa wa Mwisho>>>

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site